Tỉnh An Giang có bao nhiêu huyện, xã, thị trấn

Các huyện của tỉnh An Giang

0
02 Thành phố, 2 Thị xã, 07 Huyện

An Giang là tỉnh đông dân nhất vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với diện tích 3.536,70 km², xếp thứ 34 toàn quốc. Dân số là 1.908.352 người, xếp thứ 8 toàn quốc. Tỉnh được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 02 thị xã và 07 huyện.

Danh sách các huyện thuộc tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang được chia thành 11 đơn vị hành chính cấp quận, huyện. Bao gồm: 2 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện. Trong đó, thị xã Tịnh Biên mới được thành lập theo Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, ngày 13/02/2023. 

#Thành phố/HuyệnDân số (người)
1Huyện Chợ Mới307.981
2Thành phố Long Xuyên272.365
3Huyện Châu Phú206.676
4Huyện Phú Tân188.951
5Thị xã Tân Châu175.211
6Huyện Thoại Sơn163.427
7Thành phố Châu Đốc160.765
8Huyện Châu Thành151.368
9Huyện An Phú148.615
10Thị xã Tịnh Biên143.098
11Huyện Tri Tôn117.431

Download danh sách các huyện của An Giang

Danh sách các huyện của tỉnh An Giang mới nhất

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn của tỉnh An Giang. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Bản đồ các huyện của tỉnh An Giang

Bản đồ các huyện của tỉnh An Giang

Danh sách các phường, xã, thị trấn của An Giang

Dưới 11 đơn vị hành chính cấp quận huyện, An Giang có tổng cộng 156 đơn vị hành chính cấp phường xã. Bao gồm: 28 phường, 18 thị trấn và 110 xã.

Các phường xã của thành phố Long Xuyên

Thành phố Long Xuyên được thành lập vào năm 1999, có diện tích 115,23 km2 và dân số 272.365 người. Bao gồm 13 phường, cụ thể là: 

 1. Phường Mỹ Bình
 2. Phường Mỹ Hòa
 3. Phường Mỹ Long
 4. Phường Mỹ Phước
 5. Phường Mỹ Quý
 6. Phường Mỹ Thạnh
 7. Phường Mỹ Thới
 8. Phường Mỹ Xuyên
 9. Phường Mỹ Hoà Hưng
 10.  Phường Mỹ Khánh
 11.  Phường Bình Khánh
 12.  Phường Bình Đức
 13.  Phường Đông Xuyên

Các phường xã của thành phố Châu Đốc

Thành phố Châu Đốc được thành lập vào năm 2013, có diện tích 105,23 km2 và dân số ước tính là 160.765 người. Bao gồm 5 phường và 2 xã, cụ thể là:

 1. Phường Núi Sam
 2. Phường Châu Phú B
 3. Phường Châu Phú A
 4. Phường Vĩnh Mỹ
 5. Phường Vĩnh Ngươn
 6. Xã Vĩnh Tế
 7. Xã Vĩnh Châu

Các phường xã của thị xã Tân Châu

Thị xã Tân Châu được thành lập vào năm 2009, có diện tích 176,43 km2 với dân số là 175.211 người. Bao gồm 5 phường và 8 xã, cụ thể là:

 1. Phường Long Hưng
 2. Phường Long Thạnh
 3. Phường Long Châu
 4. Phường Long Phú
 5. Phường Long Sơn
 6. Xã Châu Phong
 7. Xã Lê Chánh
 8. Xã Long An
 9. Xã Phú Lộc
 10. Xã Phú Vinh
 11. Xã Tân An
 12. Xã Tân Thạnh
 13. Xã Vĩnh Hoà
 14. Xã Vĩnh Xương

Các phường xã của thị xã Tịnh Biên

Thị xã Tịnh Biên mới được thành lập vào năm 2023, có diện tích 354,59 km2 và dân số ước tính là 143.098 người. Bao gồm 7 phường và 7 xã. Cụ thể, các đơn vị hành chính này là:

 1. Phường An Phú
 2. Phường Chi Lăng
 3. Phường  Nhà Bàng
 4. Phường  Nhơn Hưng
 5. Phường  Núi Voi
 6. Phường  Thới Sơn
 7. Phường  Tịnh Biên
 8. Xã An Cư
 9. Xã An Hảo
 10. Xã An Nông
 11. Xã Tân Lập
 12. Xã Tân Lợi
 13. Xã Văn Giáo
 14. Xã Vĩnh Trung

Các phường xã của huyện An Phú

Huyện An Phú được thành lập vào năm 1957, có diện tích 226,17 km2 và dân số ước tính là 148.615 người. Bao gồm 3 thị trấn và 11 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn An Phú
 2. Thị trấn Đa Phước
 3. Thị trấn Long Bình
 4. Xã Khánh An
 5. Xã Khánh Bình
 6. Xã Nhơn Hội
 7. Xã Phú Hội
 8. Xã Phú Hữu
 9. Xã Phước Hưng
 10. Xã Quốc Thái
 11. Xã Vĩnh Hậu
 12. Xã Vĩnh Hội Đông
 13. Xã Vĩnh Lộc
 14. Xã Vĩnh Trường

Các phường xã của huyện Châu Phú

Huyện Châu Phú được thành lập vào năm 1964, có diện tích 450,71 km2 và dân số ước tính là 206.676 người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Cái Dầu
 2. Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
 3. Xã Bình Chánh
 4. Xã Bình Long
 5. Xã Bình Mỹ
 6. Xã Bình Phú
 7. Xã Bình Thuỷ
 8. Xã Đào Hữu Cảnh
 9. Xã Khánh Hoà
 10. Xã Mỹ Đức
 11. Xã Mỹ Phú
 12. Xã Ô Long Vĩ
 13. Xã Thạnh Mỹ Tây

Các phường xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành được thành lập vào năm 1900, có diện tích 354,83 km2 và dân số ước tính là 151.368  người. Bao gồm 2 thị trấn và 11 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn An Châu
 2. Thị trấn Vĩnh Bình
 3. Xã An Hoà
 4. Xã Bình Hoà
 5. Xã Bình Thạnh
 6. Xã Cần Đăng
 7. Xã Hoà Bình Thạnh
 8. Xã Tân PHú
 9. Xã Vĩnh An
 10. Xã Vĩnh Hanh
 11. Xã Vĩnh Lợi
 12. Xã Vĩnh Thuận
 13. Xã Vĩnh Thành

Các phường xã của huyện Chợ Mới

Huyện Chợ Mới được thành lập vào năm 1917, có diện tích 396,06 km2 và dân số ước tính là 307.981 người. Bao gồm 3 thị trấn và 15 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Chợ Mới
 2. Thị trấn Hội An
 3. Thị trấn Mỹ Luông
 4. Xã An Thạnh Trung
 5. Xã Bình Phước Xuân
 6. Xã Hoà An
 7. Xã Hoà Bình
 8. Xã Kiến An
 9. Xã Kiến Thành
 10. Xã Long Điền A
 11. Xã Long Điền B
 12. Xã Long Giang
 13. Xã Long Kiến
 14. Xã Mỹ An
 15. Xã Mỹ Hiệp
 16. Xã Mỹ Hội Đông
 17. Xã Nhơn Mỹ
 18. Xã Tấn Mỹ

Các phường xã của huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân được thành lập vào năm 1968, có diện tích 313,13 km2 và dân số ước tính là 188.951 người. Bao gồm 2 thị trấn và 16 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Phú Mỹ
 2. Thị trấn Chợ Vàm
 3. Xã Tân Hoà
 4. Xã Tân Trung
 5. Xã Phú Thạnh
 6. Xã Phú An
 7. Xã Phú Xuân
 8. Xã Phú Bình
 9. Xã Hiệp Xương
 10. Xã Phú Thành
 11. Xã Phú Lâm
 12. Xã Phú Hiệp
 13. Xã Phú Thọ
 14. Xã Phú Hưng
 15. Xã Hoà Lạc
 16. Xã Long Hoà
 17.  Xã Phú Long
 18. Xã Bình Thạnh Đông

Các phường xã của huyện Thoại Sơn

Huyện Thoại Sơn được thành lập vào năm 1979, có diện tích 470,82 km2 và dân số ước tính là 163.427 người. Bao gồm 3 thị trấn và 14 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Núi Sập
 2. Thị trấn Óc Eo
 3. Thị trấn Phú Hoà
 4. Xã An Bình
 5. Xã Bình Thành
 6. Xã Định Mỹ
 7. Xã Định Thành
 8. Xã Mỹ Phú Đông
 9. Xã Phú Nhuận
 10. Xã Tây Phú
 11. Xã Thoại Giang
 12. Xã Vĩnh Chánh
 13. Xã Vĩnh Khánh
 14. Xã Vĩnh Phú
 15. Xã Vĩnh Trạch
 16. Xã Vọng Đông
 17. Xã Vọng Thê

Các phường xã của huyện Tri Tôn

Huyện Tri Tôn được thành lập vào năm 1979, có diện tích 600,23 km2 và dân số ước tính là 117.431 người. Bao gồm 3 thị trấn và 12 xã, cụ thể là:

 1. Thị trấn Tri Tôn
 2. Thị trấn Ba Chúc
 3. Thị trấn Cô Tô
 4. Xã An Tức
 5. Xã Châu Lăng
 6. Xã Lạc Quới
 7. Xã Lê Trì
 8. Xã Lương An Trà
 9. Xã Lương Phi
 10. Xã Núi Tô
 11. Xã Ô Lâm
 12. Xã Tà Đảnh
 13. Xã Tân Tuyến
 14. Xã Vĩnh Gia
 15. Xã Vĩnh Phước

Lời kết

Trên đây đã cập nhật danh sách các xã, phường, huyện, thị trấn và thành phố của tỉnh An Giang mới nhất năm 2023. Thông tin được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các tư liệu uy tín khác. Mọi đóng góp xin vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: