Giấy khai sinh

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT–2010-KS1

Bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh

Từ trước 1975 đến nay, Nhà nước ban hành rất nhiều biểu mẫu giấy khai sinh như: Form TP/HT, TP/HT-1999-A, Form TP/HT-2010-KS.1… Tương ứng với đó là các bản dịch thuật khác nhau. Ở nội dung bài này, chúng tôi xin chia sẻ một số bản mẫu dịch

Mẫu tờ khai đăng ký giấy khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất 2019

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất tính đến ngày 26/08/19 là theo quy định của: Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015. Dùng trong việc đăng ký khai sinh cho con.